پژوهش اندازه‌گیری ساختار مدیریت ارتباط با مشتری و پیوند آن با خروجی‌های عملکرد

در پژوهش جامعی با عنوان «اندازه‌گیری ساختار مدیریت ارتباط با مشتری و پیوند آن با خروجی‌های عملکرد» سازمان که توسط رینارتز و همکاران وی در دانشگاه معتبر انسید در فرانسه در سال ۲۰۰۳ انجام شد، ‌این فرضیه اثبات شد که پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبتی بر عمکلرد شرکت‌ها دارد.