مام

Synonyms: مدیریت ارتباط با مشتریان, سی آر ام

مدیریت ارتباط با مشتری