واژه‌نامه مدیریت ارتباط با مشتری

نخستین گام برای درک و بکارگیری ابزارها و فناوری‌های جدید بی‌شک مرور تعاریف این ابزارها و فناوری‌هاست. در این برگه تلاش می‌کنم تا برای رسیدن به درکی مشترک، برخی از واژه‌های مهم در فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری را ‌از منابع معتبر گردآوری و ترجمه کنم.