مقابله با هشتپای تبلیغات در اینترنت با اَدبلاک، یا چطور به جای تبلیغات گربه ببینیم؟

من از دو چیز به شدت نفرت دارم. یکی انگلیسی پراندن وسط گفتگوی فارسی، برای فخرفروشی که به نظرم تجاوز در روز روشن و جلوی منِ فارسی زبان به گوشم و به مادرِ زبان فارسی است و فقط و فقط بی‌مایگیِ گوینده را می‌رساند و دیگری تبلیغات است. از هر جور تبلیغی نفرت دارم.

مقابله با هشتپای تبلیغات در اینترنت با اَدبلاک، یا چطور به جای تبلیغات گربه ببینیم؟ بیشتر بخوانید »