نوشتن: مکانی برای زیستن

برای آنکس که وطنی ندارد، نوشتن می‌شود مکانی برای زیستن. تئودور آدورنو

نوشتن: مکانی برای زیستن بیشتر بخوانید »