مدیریت ارتباط با مشتری

Synonyms: Customer Relationship Management, CRM

بر اساس تعریف گارتنر مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کسب‌وکار است که درآمد و سودآوری را بهبود داده و همچنین سبب ارتقای رضایت و وفاداری مشتری می‌شود.