تحلیل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

Synonyms: مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی

گردآوری، سازمان‌دهی و ترکیب داده‌های مشتریان که از منابع گوناگون سازمان کسب شده،‌ با هدف حل مشکلات سازمان که مرتبط است با مشتریان و نیز با بکارگیری ابزارهایی مانند داشبوردها، درگاه‌ها و دیگر روش‌ها. تحلیل‌های مدیریت ارتباط با مشتری به طور کلی شامل گردآوری داده‌ها از سه فرآیند اساسی شرکت‌ها یعنی بازاریابی، فروش و خدمات مشتری از منابع گوناگون شده و در نهایت به صورت درگاه‌های تحلیلی در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.