مدیریت قیف فروش

مدیریت فرصت‌های فروش در طی مراحل یا چرخه‌ی فروش با هدف شناسایی و رفع موانع فروش و افزایش احتمال موفقیت فروش