تجربه‌ی مشتری

Synonyms: Customer Experience

دریافت و احساس آنی یا تجمعی مشتری در نتیجه‌ی تعامل با کارکنان، سامانه‌ها و یا محصولات شرکت